12. STaPs Chemnitz

March 23rd – 24th, 2018
University of Technology Chemnitz